About Hakan Yaşar

Hakan Yaşar, arbeider med malerier, kulltegninger og håndfargede trykk. Han tilhører Norges lille gruppe med såkalte klassiske eller realistiske malere.

Hakan Yaşar er kurdisk og ble født i Konya, Tyrkia i 1976. Han begynte å vise interesse for tegning og maling i løpet av barneskolen. Etter å ha flyttet til Norge med familien i 1990, fullførte han videregående skole og høyskole i Trondheim. Hakan prøvde forskjellige arbeidsområder, men han følte seg aldri komplett, han har vært en mesterkokk i flere år og eide sevral -restauranter. Hakan hadde snart innsett at han måtte følge drømmene sine, så han tok et trossprang og solgte restaurantene sine og kjøpte et atelier der han snart begynte å følge drømmen. Kunst for ham var et følelsesmessig utløp for hans melankoli av fortiden.

Etter mange års hardt arbeid ble navnet hans kjent for publikum.

Anatomi, kroppen, bevegelsene, et tidløst språk og en naturalistisk tilnærming til emnet er stikkord. De figurative bildene er en dramatisk nerve med mye patos, følelser og bevegelse.

I 2019 på Tokyo- Japan Art Expo med 3500 konkurrerende kunstnere med 5500 malerier, fikk Hakan en ærespris for sitt kunstverk “Woman and God”

Per i dag har Hakan atelier, galleri og kunstskole i Stavanger, Norge.

Hakan er en perfeksjonist og lager derfor egne rammer og oljemaling.

Ord fra Hakan:


Min virkelige inspirasjon og lærer er naturen, det er den som lærer den vitenskapelige teknikken og er veilederen slik at feil ikke gjentas. Hvert menneskeliv utvikler seg med det han mottar fra hele verden og blir et individ. Før han ble født og etter hans død, er det ikke lenger en verden. Individet er selve verden og universet verden så lenge individet eksisterer. Hver enkelt utdanner og bygger en verden med sin visjon, oppførsel og liv. Vi kan kalle det å gjøre seg selv til menneske. Det eneste problemet her er at individualitet ikke forveksles med egoisme. Hver person jeg maler er en verden for seg selv, og det er det man vil se på maleriene mine. Hakan Yasar

Hakan Yaşar


Biography in English


Hakan Yaşar, works with paintings, charcoal drawings and hand colered prints. He belongs to Norway’s small group of so-called classical or realistic painters.

Hakan Yaşar is Kurdish and was born in Konya, Turkey in 1976.  He began to show interest in drawing and painting during his primary school years. After moving to Norway with his family in 1990, he completed his high school and college in Trondheim. Hakan tried different fields of work, but he never felt complete, he’s been a master chef for several years and owned sevral restaurants. Hakan had soon realised he had to follow his dreams, so he took a leap of faith and sold his restaurants and bought an atelier where he soon started follow his dream. Art for him was an emotional outlet for his melancholy of his past.

After years of hard work his name became known to the public.

The anatomy, the body, the movements, a timeless language and a naturalistic approach to the subject are key words. The figurative images a dramatic nerve with a lot of pathos, emotion and movement.

In 2019 at the  Tokyo- Japan Art Expo with 3500 contesting artists with 5500 paintings, Hakan got a honorary award for his artwork “Woman and God”

As of today Hakan has an atelier, gallery and art school in Stavanger, Norway.

Hakan is a perfectionist and is therefore making his own frames and oil paint.

Words from Hakan:


My real inspiration and teacher is nature, it is the one who teaches the scientific technique and is the guide so that mistakes are not repeated. Every human life develops with what he receives from all over the world and becomes an individual. Before his birth and after his death, it is no longer a world. The individual is the world itself and the universe the world as long as the individual exists. Each individual educates and builds a world with his vision, behavior and life. We can call it making oneself human. The only problem here is that individuality is not confused with egoism. Every person I paint is a world unto itself and that is what one will see in my paintings.

Hakan Yaşar